دیدگاه ریسپانسیو

اندازه پنجره مرورگر را تغییر بده و ببین چه اتفاق شگفت انگیزی می افتد!

با کد کوتاه [visibility] می توانید مطالب مختلف برای دستگاه های مختلف به طور جداگانه نمایش داده شود. فقط پنجره مرورگر را تغییر دهید و پیام های مختلف را بسته به اندازه صفحه نمایش ببینید.

این پیام فقط در حالت Desktop نمایش داده خواهد شد.این پیام فقط در حالت Tablet نمایش داده خواهد شد.این پیام فقط در حالت موبایل عریض نمایش داده خواهد شد.این پیام فقط در حالت موبایل نمایش داده خواهد شد.